ÚvodProfil výrobySortimentObchodní podmínkyKontakt


    1. Předmětem této smlouvy je zhotovení výrobků dle objednávky
      zákazníka. Všechny zmíněné vlastnosti výrobků musí být uvedeny
      v objednávce potvrzené výrobcem. Materiál potřebný k výrobě,
      kromě výslovně uvedeného v objednávce, dodá výrobce.    1. Cena dohodnutá za zhotovení díla je uvedena v objednávce
      a bez písemného souhlasu objednatele je cenou konečnou. Součástí
      dohodnuté ceny je příslušná sazba DPH.

    2. V případě použití přepravních palet jsou tyto považovány za vratné
      a v případě jejich nevrácení v termínu do 30 dnů od převzetí
      díla budou objednateli vyúčtovány v cenách zhotovitele.
      Objednatel se zavazuje zaplatit v termínu splatnosti daňového
      dokladu k nim se vztahujícím.

    3. Cena za dílo a jeho součásti je splatná při převzetí díla na základě
      daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, případně do
      splatnosti poskytnuté faktury. Splatnost poskytnuté faktury
      je 14 dní, pokud není dohodnuto jinak.

    4. Termínem zaplacení se rozumí den připsání celé smluvní ceny na
      účet nebo pokladnu zhotovitele.

    5. Při zálohách na zhotovení díla obdrží objednatel od zhotovitele
      řádný doklad na zaplacenou zálohovou platbu a tato bude v plné
      výši při vyúčtování díla odečtena.    1. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit v odpovídající kvalitě
      a množství v souladu s objednávkou objednatele.

    2. Množství kartonážních výrobků zhotovených zhotovitelem se může
      do počtu 10.000 ks lišit v toleranci +/- 15%, nad 10.000 ks je
      množstevní tolerance +/- 5%, pokud nebylo písemně dohodnuto
      jinak.

    3. Dodáním díla se rozumí fyzické převzetí díla objednatelem nebo
      předání díla prvnímu dopravci, který byl pro převzetí dohodnut.

    4. Zhotovitel i objednatel se zavazují pro případ nesplnění termínů
      dohodnutých v této smlouvě zaplatit protistraně smluvní pokutu
      ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení.    Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2005